top of page

יפוי כח מתמשך - מורה נבוכים

נכתב ע"י עו"ד מני קורן – מוסמך לחתום על ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962 ולערוך מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

 

המדריך ליפוי כח מתמשך

מהו יפוי כח מתמשך?

לפני כל ההסברים יש להקדים ולומר כי מטרת העל של יפוי כח מתמשך היא דאגה לשלומו ולרווחתו של הממנה, תוך מתן כלים המאפשרים לו לקבוע בעצמו מי הוא מיופה הכח, מהן סמכויותיו וגבולות סמכותו, מתי יופעל יפוי הכח, והכל במהירות, ללא סחבת, סירבול ובירוקרטיה מיותרת.

לאחר שהבנו את מטרת העל – נרחיב –

מאמר זה נכתב, ככל האפשר, בשפה שאיננה משפטית, והוא ערוך ברובו בצורת שאלות ותשובות, וזאת כדי להציג את המידע באופן קל וברור, אך עם זאת לא ניתן להימנע לגמרי ממושגים משפטיים. טרם ביצוע כל פעולה, יש להיוועץ בעו"ד.

הקדמה:

כדי להבין מה זה יפוי כח מתמשך עלינו להבין, בקצרה, מהי אפוטרופסות (על גופו ועל רכושו של אדם). חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  התשכ"ב-1962 הינו החוק שמכוחו אפשרי מינוי אפוטרופוס (אדם שדואג לענייניו של אדם אחר) על אדם מעל גיל 18 וזאת בשני מצבים: א.  כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו". ב. כשמדובר ב"פסול דין"- מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" לא מסוגל לדאוג לענייניו.

כאמור – מדובר, עד שנת 2016 בהליך של מינוי אפוטרופוס בלבד. הליך ארוך, מורכב, לעתים מתיש, המטיל על המבקש חובת הוכחה ומטלות רבות שונות טרם קבלת פסק דין על מינוי האפוטרופוס, וכן מטלות מתמשכות מעיקות לאחר קבלת המינוי. בית המשפט יבדוק, בין השאר, האם אכן האדם אשר מבקשים עבורו מינוי אפוטרופוס זקוק למינוי זה, האם המבקש הינו האדם הראוי לביצוע מטלות האפוטרופסות, ועוד. בשלב זה, כשכבר מוגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, לא ניתן לדעת, בד"כ, את רצונו של האדם שעבורו מתבקש מינוי האפוטרופוס, וכן לא ניתן לדעת מהו רצונו של האדם הנ"ל בקשר לפעולות לאחר מינוי האפוטרופוס, ועל כן פעולות האפוטרופוס מצומצמות, ונדרשת החלטת בית משפט על כל צעד ושעל משמעותי, מה שמסרבל את הטיפול.

בשנת 2016 בוצעה מהפיכה של ממש בתחום - תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. השינוי המהפכני שהביא איתו התיקון הוא האפשרות למתן ייפוי כוח מתמשך, מראש, כל עוד האדם כשיר, ואפשרות למתן הנחיות, שוב, מראש, של האדם, שמכאן והלאה ייקרא – "הממנה", מה ייעשה ברכושו, באיזו צורה, אופן, סכום וכו' וכיצד יטופל מבחינה רפואית ואישית, והכל למועד בו יגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו.

לראשונה יכול אדם למנות לעצמו, מראש, את מיופי הכח (שנקראו קודם לכן – אפוטרופסים), תוך שכניסתם לתפקיד הינה במהירות הבזק, ללא כל סירבול, ואופן פעולתם מוכתבת וידועה מראש על ידי הממנה באמצעות "הנחיות מקדימות".

 

מה הם הנושאים שבהם יכולים לפעול מיופי הכח המתמשך?

מיופי הכח המתמשך יכולים לפעול בכל אחד מ-3 התחומים, או בחלקם, בהתאם להחלטת הממנה:

  • יפוי כוח מתמשך בענייני רכוש 

מתייחס לטיפול במכלול הכספים, הרכוש והתחייבויות הממנה.

הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או, לחילופין, הוא יכול לפרט בהנחיות המקדימות את רצונו בקשר להיקף ההחלטות, תוכנן וצורת היישום שלהן.

  • יפוי כל מתמשך בעניינים רפואיים 

לעניינים רפואיים יכול הממנה להחליט כי יפוי הכח יכלול את כל הנושאים הרפואיים, עניינים רפואיים ספציפיים או כלל הנושאים הרפואיים פרט לנושאים ספציפיים אותם יפרט. יש לזכור כי  עניינים בהתאם ל"חוק החולה הנוטה למות" אינם חלק מיפוי כח מתמשך ובאים בנפרד.

  • יפוי כח מתמשך בעניינים אישיים

הינו דומה במהותו ליפוי כח מתמשך לעניינים רפואיים. הוא מכיל נושאים שנועדו לרווחתו האישית של הממנה, לצרכיו היומיומיים, ענייני מסורת דתית או משפחתית, עניינים חברתיים, קהילתיים,  וכיו"ב.

מהו יפוי כח מתמשך "שותק"?

יפוי כח מתמשך "שותק" הינו יפוי כח אשר לא נרשמו בתוכו הנחיות מקדימות או שההנחיות המקדימות שנרשמו בו חסרות ואינן עונות על הדרוש כדי לדעת את רצונו האמיתי של הממנה. הדברים אמורים בעיקר בקשר להנחיות בעניינים פיננסיים. בנקים וגופים פיננסיים בישראל נזהרים מאד מלבצע פעולות אשר לא הונחו מפורשות על ידי הממנה, ומשכך, לאחר הפעלת יפוי הכח, כשיגיעו לפתחם של גופים אלו בקשות לפעולה אשר לא נרשמו מפורשות מראש, הן ינחו את מיופי הכח לקבל אישור בית המשפט לפעולות אלו, דבר המרוקן את מוסד יפוי הכח המתמשך מתוכנו. יש לערוך הנחיות מקדימות מפורטות מאד בכדי שלא להתקל בבעייה זו, המכונה בעגת עורכי הדין המורשים לערוך יפוי כח מתמשך - "יפוי כח מתמשך שותק".

כיצד עורכים יפוי כח מתמשך וכיצד מפקידים אותו?

הממנה עורך את יפוי הכח המתמשך באמצעות עורך דין אשר הוכשר לכך והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי לעריכת יפויי כח מתמשך כדין. יפוי הכוח המתמשך ייחתם על ידי הממנה ומיופה/מיופי הכוח בפני עורך הדין וכן ייחתם על-ידי עורך הדין ויופקד על ידי עורך הדין שהוסמך לכך בצורה אלקטרונית, אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מתי יפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף?

כדי שניתן יהיה לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולהשתמש בו יש "להכניסו לתוקף".

שלב הכניסה לתוקף הוא השלב בו האדם חדל מלהבין בנושא שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ולכן מתעורר הצורך בפעולת מיופי הכוח.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם תנאי כניסת יפוי הכח לתוקף. ככל והממנה לא התייחס מפורשות לתנאי כניסת יפוי הכח לתוקף, אזי ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בהתאם לחוות דעת מומחה, בצירוף הצהרת מיופי הכוח שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך. מומלץ מאד לקבוע ביפוי הכח שכניסתו לתוקף תלויה באישור רופא על כך שהממנה אינו "מבין בדבר".

 

מי יכול להתמנות למיופה כח?

מיופה הכוח יכול להיות אדם בגיר (מעל גיל 18), כשיר, שלא מונה לו אפוטרופוס ושלא נכנס בעניינו לתוקף יפוי כח מתמשך.

בקשר ליפוי כח לעניין רכוש הוא צריך להיות כזה שלא הוכרז כפושט רגל ושהוא אינו לקוח בנק שהוכרז כמוגבל חמור.

על מיופה הכח להיות נוכח בעת חתימת יפוי הכוח המתמשך, לקבל הסבר ולהבין מה תפקידו וכמובן להסכים לשמש מיופה כוח ולחתום על גבי יפוי הכוח המתמשך.

תנאי בסיסי שאינו רשום בחוק אך הוא מובן מאליו – מנו כמיופי כח את אלו שאתם סומכים עליהם, על כוונותיהם, על שיקול דעתם, ועל כך שיפעלו בהתאם לרצונכם ולרווחתכם.

 

מהו אופן פעולת מיופי הכח – ביחד? לחוד?

ניתן לקבוע כי מיופי הכל יפעלו בהחלטות שיתקבלו פה אחד. ניתן לקבוע כי יפעלו "יחד ולחוד" – קרי, תספיק החלטת אחד מהם ולא תוצרך קבלת החלטה על ידי כל מיופי הכח. ניתן לקבוע הוראות שונות, כגון החלטה בהתאם לרוב מיופי הכח ועוד.

ניתן גם לקבוע כי מיופה כח יהיו חליפו של מיופה כח אחר, בהתקיים התנאים להחלפתו בהתאם לחוק או בהתאם להנחיות המקדימות ביפוי הכח. במקרה שכזה, לאחר החלפת מיופה הכח, יכנס מיופה הכח החליפי לתפקידו.

יש לזכור כי לעיתים דרושה החלטה מהירה וככל ומסרבלים את אופן קבלת ההחלטות, ואף גורמים לכך כי הגורמים השונים אשר פעולת מיופי הכח נדרשת כלפיהם (דוגמת בנקים, ביטוח לאומי, גורמי רפואה ועוד ועוד) יימנעו מביצוע הפעולה לאור אי בהירות אופן קבלת ההחלטה, כך מעקרים את מטרת העל של יפוי הכח, כאמור לעיל - דאגה לשלומו ולרווחתו של הממנה, תוך מתן כלים המאפשרים לו לקבוע בעצמו מי הוא מיופה הכח, מהם סמכויותיו וגבולות סמכותו, מתי יופעל יפוי הכח, והכל במהירות, ללא סחבת, סירבול ובירוקרטיה מיותרת.

 

למי זה כדאי? למי זה הכרחי?

זה כדאי לכולם.

יפוי הכח "שוכב" וממתין למועד שאף אדם אינו רוצה באמת להגיע אליו, אך היה רוצה כי במידה ויגיע מצב שכזה, יוכל יפוי הכח לגרום לרווחתו ולרווחת הקרובים אליו.

הכרחי – למי שעדיין במצב בו הוא כשיר קוגנטיבית אך יודע בוודאות גבוהה, לאור מצבו הרפואי, כי ייתכן ויגיע מצב בו לא יהיה כשיר למתן הוראות.

 

האם יש פיקוח על פעולות מיופה הכח?

הממנה יכול לקבוע ביפוי הכח זהותם של "אנשים מיודעים" אשר יקבלו מידע או דיווחים על הפעלת יפוי הכח, או דיווחים בקשר להחלטות שקיבלו או פעולות שביצעו מיופי הכח, וכן ניתן לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יפקח על פעולות מיופה הכח.

 

האם יפוי כח מתמשך אינו צוואה?

ממש לא.

רבים טועים לחשוב שיפוי כח מתמשך הוא סוג של צוואה מחיים. ולא היא.

תכליתה של צוואה היא חלוקת רכוש ליורשים. תכליתו של יפוי כח מתמשך היא רווחתו של הממנה עד למועד הפטירה או עד למועד שבו הממנה יחזור לכשירותו. יפוי כח מתמשך אינו חלוקת רכוש הממנה!

צוואה תיכנס לתוקף רק לאחר פטירת המצווה. יפוי כח מתמשך יהיה בתוקף עד פטירתו של הממנה.

 

לסיכום – אף אדם אינו רוצה להגיע למצב בו הוא זקוק לאפוטרופסות או לעזרת הסובבים אותו, ובתקווה – אף אחד מאיתנו לא יגיע למצב זה. כולנו היינו רוצים לדעת, כי במידה, חס וחלילה, שנזדקק, עשינו את המירב כדי שרווחתינו ורצונותינו יתמלאו על הצד הקל והטוב ביותר.

 

 

נכתב ע"י עו"ד מני קורן  כל הזכויות שמורות. לייעוץ מקצועי צור קשר במייל או בטל' 077-5545840.

 

 

 

אנו, במשרד עו"ד מני קורן, נשמח לסייע לכם וללוותכם – אנו בטוחים כי לקוח מרוצה הוא הרווח שלנו! נשמח לראותכם בין לקוחותינו המרוצים.

לייעוץ ללא התחייבות אנא צרו קשר בתחתית העמוד או בטלפון 077-5545840

bottom of page